• BIST 1.393
 • Altın 458,144
 • Dolar 8,1660
 • Euro 9,7073
 • Mardin 15 °C

Midyatta 83 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alınacak

Midyatta 83 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alınacak
Midyat Kaymakamlığı 83 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İçin İlan verdi

Mardin'de 653 Bekçi Alınacak. 

 

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi dahil olmak üzere toplam 10 ilçesine sınav ile toplam 653 mahalle ve çarşı bekçisinin alınacağı belirtildi.


Mardin'in merkez Artuklu ilçesi dahil olmak üzere toplam 10 ilçesine sınav ile toplam 653 mahalle ve çarşı bekçisinin alınacağı belirtildi. 

 

Mardin Valiliği'nin hazırladığı listeye göre, Artuklu'ya 214, Dargeçit'e 20, Derik'e 25, Kızıltepe'ye 126, Mazıdağı'na 30, Midyat'a 83, Nusaybin'e 85, Ömerli'ye 20, Savur'a 30 ve Yeşilli ilçesine 20 olmak üzere toplam 653 mahalle ve çarşı bekçisi alınacak. Operasyonların ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin İlçesi'nde ise bekçi olmak isteyenlerin merkez Artuklu İlçesi Kaymakamlığı'na başvuracakları belirtildi.

 

Detaylı Bilgi : 

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MİDYAT KAYMAKAMLIĞINA
ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

 
GENEL HUSUSLAR
 
a)   772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Hakkari,  Şırnak Diyarbakır,  Mardin ve Şanlıurfa  illerinde,  mülki  sınırlar  içerisinde 
görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca 
yapılacak sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre, alımı yapılacak personel kontenjanı EK-1 
de belirtilmiştir.
b)   İlçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için girişsınavları ilçe merkezinde Midyat Kaymakamlığınca uygun görülen tarihte yapılır.
c)   Adaylardan aranacak şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlüsınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
d)   Adaylara Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular tebligat niteliğinde olup, bu sebeple personel alımı süresince belirtilen resmi internet adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir.
e)   Tüm  aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri  iptal edilecektir.
 
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
a)   Türk vatandaşı olmak,
b)   İlkokulu bitirmiş olmak,
c)   Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamakkaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Kaymakamlık tarafındanİlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)
d)   Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulutarafından verilmiş raporlarla teşvik edilmiş olmak,
e)   Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflasveya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
h)   Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkumbulunmamak,
 
BAŞVURU YERİ,ŞEKLİ ve TARİHİ:
 
a)   Bekçi  adayları,  çalışmak  istedikleri  Kaymakamlıklara  istenilen  evraklar  ile  birliktebaşvururlar.
b)   Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş-dönüş ve zaruri masrafları ile sınavıkazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine aitolacağı, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacakları yer alır.
c) Dilekçe Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığıaraştırıldıktan ve tamamlattırıldıktan sonra belgeler o yer İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.
d) Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığıaçıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliyeKaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilir.
 
 
 
e)Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
        T.C. kimlik numarası beyanı,
  Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
  Askerlik durum beyanı,
    4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
    Adli sicil beyanı,
    Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.
f)Başvurular06 Nisan 2016- 05 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
g)Bekçiliğe  girmeye  mani  bir  hali  bulunmadığı  anlaşılan  isteklilere  fotoğraflı  ve  açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylarimzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar başvuru süresi içerisinde  Başvuru  Formunda  aksaklık  görmesi  halinde  görevli  personele  düzelttirip,yeniden imzalayacaklardır. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 
4.SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
 
a) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 07/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen başvurudabulundukları yerlerde sınava gireceklerdir.
 
Midyat  Kaymakamlığı; Sözlü  Sınav  Yeri:  Midyat  Aziz  ÖNEN  Lisesi,(Sözlü  Sınavsaati:10:00)      
 
b)Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav  Giriş  Belgesinde”  belirtilecek  olup,  sözlü  sınava “Sınav  Giriş  Belgesi”  ile  katılacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara alınmazlar.
 
c) Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;
 Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,
Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,
Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya 
aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
d)Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
e)Sözlü sınav sonuçları 09/05/2016 tarihindeKaymakamlık internet adresinden ilan edilir.
 
5.  YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
 
a) Yazılı sınava girmeye hak kazananlar, 11/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen yerlerde sınava gireceklerdir.
                     Midyat Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Midyat Aziz ÖNEN Lisesi ve Midyat Anadolu
Lisesi, Yazılı Sınav saati:15:00
 
b)Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik
      derslerinden tertip olunur.
c) Yazılı sınav soru adeti………, süresi …….. (dk) dır. (Sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda
      sorulacak soru adedi kaymakamlıkca belirlenir.)
d)Sınav esnasında,  sınavakatılanların  diğer  sınava  katılanlar  ile  konuşmaları,  gerek
      birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler
      derhal sınav dışı edilirler ve kâğıtlarına durum işaret edilir. Bu husus sınav sonunda
      düzenlenecek tutanağa kaydedilir.
e) Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş
      sayılır.
f) Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirir.
 
6.KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve
      soyadları ile puanları yazılı liste hazırlanır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı
      kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil eder.
b)Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında 
eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.
c) Asil ve yedek aday listesi 11/05/2016 tarihinde Kaymakamlığın internet adresinden ilan edilir.
 
7.SONUÇLARA İTİRAZ
 
Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.
 
8.SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması       olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları
      Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.
 
b)Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar. Ataması
      yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde
      görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların
      yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.
İLAN OLUNUR.
NOT 1: İlgili mevzuat doğrultusunda yeknesaklığın sağlanması amacıyla ilana Valilikler çıkacaktır, ancak başvuru, sınav ve diğer işlemler ilgili Kaymakamlıklarca yapılacaktır.
       NOT 2: Tüm işlemler 10.10.1966 Tarih ve 12422 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2/4/2016 tarih ve 29672 sayılı değişiklikle Resmi Gazetede Yayımlanan Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği’ne uygun yürütülecektir.
 
 
İLÇELERE GÖRE ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KONTENJANLARI  (EK-1)
ARTUKLU
214
DARGEÇİT
20
DERİK
25
KIZILTEPE
126
MAZIDAĞI
30
MİDYAT
83
NUSAYBİN
85
ÖMERLİ
20
SAVUR
30
YEİİLLİ
20
TOPLAM
653
 
 
 
 
 
 
MİDYAT İLÇE KAYMAKAMLIĞINA
 
 
 
 
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı
için yapılacak olan sınavlara katılmak istiyorum.  Sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri
masraflarım ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığım masrafların 
bana ait olacağını ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağımı taahhüt ediyorum.
 
Gereğini arz ederim…../…../2016
 
 
      Adı soyadı
            imza
 
 
 
 
 
EKLER                                 :
1-T.C. kimlik numarası beyanı, (Kimlik Fotokopisi)
2-Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği, 3-Askerlik durum beyanı, (terhis belgesi)
4-4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak) 5-Adli sicil beyanı,
6-Lisede hazırlık okumuş ise, belgesi.
 
 İkamet Adresi :
 
 İrtibat Tel:
 
 
 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Midyat Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.